article

โครงการฝึกอบรม "กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง"
24 ม.ค. 2560
icon 446

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง" โดยมีนายอุดม รัฐอมกฤต และนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของกฎหมาย และเพื่อให้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8