article

การประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.) ครั้งที่ 1/2560
24 ม.ค. 2560
icon 227

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงการคลัง(คคค.) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11