article

ธอส.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”
26 ก.ค. 2560
icon 497

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามกับผู้แทน จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการที่จะส่งเสริมกระบวนการ ในการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างความเป็นชุมชนคุณภาพเข้มแข็งในท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง รวมทั้งเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13