article

มาตรการสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)
23 มิ.ย. 2563
icon 22859

ข้อดี     -- กำกับดูแลโดยทางการ

           -- กระบวนการพิจารณาสินเชื่อยืดหยุ่น

           -- สินเชื่อรายย่อย

           -- ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

           -- บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด โทร. 0-2693-5555 สายด่วน 1652

           -- บริษัท ไทยเอช แคปปิตอล จำกัด โทร. 0-2744-2222

           -- บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2272-1645, 0-2272-0249, 08-8426-5642

           -- บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด โทร. 0-4351-1471, 08-1662-9011

           -- บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) โทร. 09-8262-8190

           -- บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด โทร. 0-2880-1033

           -- บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด โทร. 08-8088-0880, 0-2792-1888

           -- บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2574-6901

           -- บริษัท โดเมสติค แคปปิตอล 2015 จำกัด โทร. 0-3472-3869

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.fpo.go.th/main/SpecialPage/Around-Fpo/4869.aspx

รวบรวมข้อมูลโดย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

www.fpo.go.th