การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงเช้า ประชุมหารือข้อราชการกับนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด จากนั้นร่วมการประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 12 หน่วยงาน และภาคเอกชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ...

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

บสย. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อหนุน SMEs

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกับธนาคารพันธมิตร ใน 2 โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีนางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน 2 โครงการ คือ โครงการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและโครงการสินเชื่อประชารัฐ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ณ ห้องบอลรูม B ...

รมช.คลัง เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปี บสย.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม B ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุมหารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต และคณะ ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งเข้าพบนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ธอส.แถลงข่าว “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018”

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานงานแถลงข่าว “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018” โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าว โดยเริ่มที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต และนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในประเด็นมาตรการด้านภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน้ำมันดีเซล B20 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 101/2561)

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางภัทรพร วรทรัพย์ ให้การต้อนรับนายสุพรรณ เก็งทอง นายเอกชัย ตันสุคตานนท์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดส่งผลงานประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมบัญชีกลางผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในขั้นตอนที่ 1 และกำหนดตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมการประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SME บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตลาดไร้เงินสด ชำระเงินโดยการใช้ QR Code ที่ตลาดดอนหวาย ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการฯ ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561