งานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 12 / SET in the City กรุงเทพฯ 2017

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 12 / SET in the City กรุงเทพฯ 2017 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

กระทรวงการคลัง ส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากนายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

WCO ร่วมกับกรมศุลกากร เปิดตัวโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลก ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น

นายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมเปิดตัวโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลก ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น (Security Project Fund Japan: SPF) โดยมีนายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก และนายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกล่าวเปิดงาน นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวปาฐกถา ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวเปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการสถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 801 ...

การประชุมคณะทำงานพันธมิตรศุลกากร ครั้งที่ 4/2560

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances Teams) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง และผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี ...

พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย ร่วมพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จากโครงการจิกกะลาไม่มีหนี้ ชีวิตพอเพียง โดยจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชผัก เป็นต้นแบบการใช้สารจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช และขยายสู่ชุมชนอื่น ณ Bankinghall ชั้น2 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

การสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด โดยมีผู้บริหารระดับสูง คณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด คลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานภายในเขต 5 ร่วมการสัมมนา เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางในภาพรวมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาการบริการของกรมบัญชีกลางให้เป็นหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลและบริหารการใช้เงินของแผ่นดินที่มีศักยภาพสูง (High Performance Organization) ณ สำนักงานคลังเขต 5 และโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจัดทำร่างพิธีสารว่าด้วยสิทธิประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางการเกษตร การก่อสร้าง และเหมืองแร่ ของ UNIDROIT ครั้งที่ 1

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจัดทำร่างพิธีสารว่าด้วยสิทธิประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางการเกษตร การก่อสร้าง และเหมืองแร่ ของ UNIDROIT ครั้งที่ 1 ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) ...

กรมสรรพากรประชุมความร่วมมือทางวิชาการฯ ร่วมกับ IMF

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)และเปิดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านกำหนดกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระหว่างกรมสรรพากรและ IMF ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560