การประชุมความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านระบบ e-Filing and e-Services System

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) ในโอกาสประชุมความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบการให้บริการผู้เสียภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Filing and e-Services System) ในหัวข้อ Improving e-Filing and e-Service System เพื่อศึกษาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการของกรมสรรพากร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม AFCDM+3

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ เมืองอาซาฮิกาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2560

การอบรมหลักสูตร "ผู้นำ4.0" ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้นำ4.0" ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 สนับสนุนโดย กระทรวงการคลัง CAT บริหารจัดการโดยสมาคม INSDA โดยมีคณะผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ร่วมการอบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11ธันวาคม 2560

กิจกรรม วายุธรรม นำชีวิต

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สป.กค. และ สร.กค. เข้าร่วมกิจกรรม วายุธรรม นำชีวิต ภายใต้โครงการ สป. และ สร. คุณธรรม หัวข้อ “ฝึกจิตตามหลักธรรม น้อมนำสู่ความร่มเย็น” บรรยายโดย พระธวัชชัย ธัมมทีโป และ พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น4 กระทรวงการคลัง

การประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3/2560

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 ครั้งที่3/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น1 กระทรวงการคลัง

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 6/2560

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ธอส.จัดกิจกรรม Meeting with MD Episode : CG&CSR Day 2017

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกิจกรรม Meeting with MD Episode:CG&CSR Day 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในด้านธรรมาภิบาล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั่วทั้งองค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน โดยกล่าวคำปฏิญาณตน “ผนึกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ” พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy:ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อสร้างค่านิยม G : Good Governance ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

บสย. ต้อนรับ GCGF สถาบันค้ำประกัน สาธารณรัฐเกาหลี โอกาสเข้าศึกษาดูงาน

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และ นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับ Mr. Lim, Che Hwa, Director of Business Headquarters สถาบัน Gyeonggi Credit Guarantee Foundation (GCGF) สถาบันค้ำประกัน สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะผู้บริหาร

ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจปี 2560 และ 2561 ณ ห้องสื่อมวลชนกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

การประชุมคณะโฆษกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาคณะโฆษกกระทรวงการคลัง และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

รมว.คลังเปิดการประชุม Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development ครั้งที่ 1

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการประชุม Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560