ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายอภิศักดื์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ด้านต่างๆ ได้แก่ด้านการให้บริการ ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านการควบคุมทางศุลกากร และการวางแผน... อ่านต่อ


นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการรักเมืองไทย ในประเด็น “เศรษฐกิจไทยปี 61 โอกาสและความเสี่ยง” ซึ่งจะออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ TNN2 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ TNN เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ... อ่านต่อ


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Paymen ภาครัฐ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินของส่วนกลาง เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยเริ่มปฏิบัติงานได้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานในภูมิภาคได้ ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมกับนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เพื่อตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมการประชุมการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Thailand) และนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการชำระภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561... อ่านต่อ


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดงาน “นครปฐม 1st Cashless City" โดยธนาคารจะให้บริการ KRUNGTHAI QR Code แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ผ่าน QR Code ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ... อ่านต่อ


ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส พระราชทาน ประจำปี 2561 มอบให้ ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับ นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ชาวกระทรวงการคลังอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ "แนวทางการสนับสนุนฟินเทคของภาครัฐ" ในงาน F13 Grand Opening ณ ชั้น 7 อาคาร KX Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมอวยพรวันเกิดและมอบการ์ดแสดงความยินดีให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัด และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง(ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สป.กค และ สร.กค) ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»