วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ ( Vision)

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมาย (Missions/Duties and responsibilities)

1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ

2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

3. บริหารการเงินแผ่นดิน

4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ