ข่าวสมัครงาน


 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
21 ก.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ

15-31 ส.ค. 2560

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ


รายละเอียด

ฝ่ายเลขานุการ กองทุนการออมแห่งชาติ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
8 ส.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

25 - 28 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎบัติงาน

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
1. ตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ
2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
28 เม.ย. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ 


ประกาศรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อ
26 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา


ประกาศรายชื่อ

25 เม.ย. 2560

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


21 เม.ย. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศไม่มีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
7 มี.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา 


ประกาศ


ไม่มีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
2 มี.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
9 ม.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายละเอียด สำนักทรัพยากรมนุษย์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fio.co.th 
 
30 ธ.ค. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานบริการ


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ 


ประกาศรายชื่อ 


ประกาศรายชื่อ
28 พ.ย. 2559

รับโอนข้าราชการพลเรือน
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ
สังกัดส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรววงการคลัง
จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
25 พ.ย. 2559

รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 2
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ชั้น 8
ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
 
21 พ.ย. 2559

รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

รายละเอียด ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 2
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ชั้น 8
ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
 
18 ต.ค. 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 ราย


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ 
3 ต.ค. 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ใช้บัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
22 ส.ค. 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ใช้บัญชีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
16 - 26 ส.ค. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร 8 ตำแหน่ง

รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา 
ประกาศรายชื่อ
 
ประกาศรายชื่อ


แจ้งเปลี่ยนแปลง
การรายงานตัว

จากเดิม วันพุธที่ 9 ฑฤศจิกายน 2559
เป็น
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
8 ส.ค. 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
4 - 18 ส.ค. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ประกาศรายชื่อ  ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
27 ก.ค. 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมการค้าภายใน)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
21 ก.ค.-3 ส.ค. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ 

 ประกาศรายชื่อ 
6 -12 ก.ค. 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
จำนวน 4 ตำแหน่ง


รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา

 ประกาศรายชื่อ
--------------
ทุกคนเข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์เวลา 08.30 น. 

ประกาศรายชื่อ
8 มิ.ย. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

รายละเอียด

ใบสมัคร

สำนักนโยบายระบบคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ ดาวโหลดใบสมัครทาง www.fpo.go.th หรือ www.mof.go.th
     
30 พ.ค. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา

 ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
18 -27 พ.ค. 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 ประกาศรายชื่อ


 ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
29 มกราคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านนิติศาสตร์)(ใช้บัญชีของกรมสรรพากร)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

 


ประกาศรายชื่อ

 

18 มกราคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฏิบัติการ
(ใช้บัญชีของกรมธนารักษ์)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
5 -29 มกราคม 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ปี2559


รายละเอียด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สำนักบริหาร ชั้น 18 อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   
21 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ใช้บัญชีของกรมที่ดิน)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

 

ประกาศรายชื่อ

 

9 ธันวาคม
2558

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียด

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th

     
14 -22 ธันวาคม 2558 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณตำแหน่งนิติกร 7 อัตรา


รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ

แจ้งเลื่อนการสอบ คัดเลือก
จากเดิม วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
เป็น
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.


ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
1 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ใช้บัญชีของกรมที่ดิน)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ

26 พ.ย.
2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ประกาศรายชื่อ

วัน เวลา สถานที่


ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
24 พฤศจิกายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
และยกเลิกบัญชี
30 พ.ย.- 9 ธ.ค.
2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวตอร์ จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าระบบงานคอมพิวตอร์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
....
ขยายเวลา

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
ข่าวสมัครงานเก่า  :  ปี2559 :  ปี2558 :  ปี2557  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :