ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

  โครงการฝึกอบรม Digital Literacy

      ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการอบรมโครงการฝึกอบรม Digital Literacy กระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนาบุคลากร (ด้านฝึกอบรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการคลัง ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 11 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้


        รายละเอียด
        ตารางการฝึกอบรม
        รายละเอียดหลักสูตร
        ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  1. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
  2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
  3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
  4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม    

 

1. Microsoft Word 2016
2. Microsoft Excel 2016
3. Microsoft PowerPoint 2016
4. การใช้งำนโปรแกรม Microsoft Office 2016
5. เรียนรู้การใช้งาน Windows 10
6. การใช้งานโปรแกรม Office ด้วย Google Drive (Google Docs)
7. Data Analytics Using Microsoft Excel
8. การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
9. การสร้าง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT
10. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowToon
11.การถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยกล้อง Digital และปรับแต่งภาพด้วย Lightroom
   
 
  โครงการอบรม Big Data Analytics and Machine Learning

      การอบรมหลักสูตรนี้จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data และแนวคิดด้านการทำ Modernizing Data Warehouse ด้วย Data Lake ในส่วนการอบรมภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลในแบบ Distributed and Parallel Processing โดยใช้ MapReduce ในแบบ in-memory processing ที่ใช้ภาษา Python และ Spark ทำการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ใน Hadoop ได้ ผู้สอนจะถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Big Data Analytics จากการปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยชุดข้อมูล (Dataset) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Unstructure Data กับกระบวนปฏิบัติตามหลักการของ Data Science เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง


ระยะเวลาการอบรม

        วันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
        ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม
        สถาบัน ไอเอ็มซี อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561

        รายละเอียด
        ประกาศรายชื่อ
        แผนที่และการเดินทางไปสถาบันไอเอ็มซี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. ข้าราชการในสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า
 2. เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบคลังข้อมูลของหน่วยงาน
 3. เป็นผู้มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C หรือ Java เป็นอย่างน้อย
  โครงการอบรม Enterprise Architecture Intensive Workshop 

      ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการฝึกอบรม Enterprise Architecture Intensive Workshop โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกระทรวงการคลังให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 30 คน โดยมีวิทยากรจากสถาบันไอเอ็มซีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม


ระยะเวลาการอบรม

        ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2561 ถึง 19 เมษายน 2561
        เวลา 09.00–16.00 น.    

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียม
        - ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเตรียมสำหรับการอบรม   รายละเอียด
        - Notebook อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เครื่อง

        โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Business Strategy and Business Architecture วันที่ 13–14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก
2. Application Strategy and Application Architecture    วันที่ 22–23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต
3. Data Strategy and Data Architecture วันที่ 3–4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต
4. Technology Strategy and Technology Architecture                  วันที่ 10–11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต    
5. Enterprise Architecture Strategic Roadmap, Change Management and EA Governance   วันที่ 18–19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต


กำหนดส่งรายชื่อ : ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

        รายละเอียด
        ประกาศรายชื่อ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง

         สำหรับการจัดสรรโควตาในการเข้ารับการเข้ารับการฝึกอบรม เห็นควรจัดสรรโควตาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

หน่วยงาน

โควต้าที่ได้รับการจัดสรร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จำนวน 6 ที่นั่ง

กรมธนารักษ์

จำนวน 3 ที่นั่ง

กรมบัญชีกลาง

จำนวน 3 ที่นั่ง

กรมศุลกากร

จำนวน 4 ที่นั่ง

กรมสรรพสามิต

จำนวน 4 ที่นั่ง

กรมสรรพากร

จำนวน 4 ที่นั่ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จำนวน 2 ที่นั่ง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จำนวน 2 ที่นั่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จำนวน 2 ที่นั่ง

                        โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2561 :2560 :2559 :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550