ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 โครงการฝึกอบรม Digital literacy  กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่าง   แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐโดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และ ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้มีการนำร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนในสังกัด

      นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ซึ่งได้ให้ความหมายของ Digital literacy คือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ได้แก่


1) การใช้ (Use)
2) เข้าใจ (Understand)
3) การสร้าง (create)  
4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนั้น ได้แบ่งประเภทของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน ได้แก่


1) การใช้งานคอมพิวเตอร์
2) การใช้โปรแกรมประมวลคำ
3) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
4) การใช้งานอินเตอร์เน็ต
5) การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
6) การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
7) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
8) การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน
9) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

 

      รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกำหนดให้  ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามที่
ก.พ. จะกำหนด

 

      กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวง   การคลังให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

โดยประกอบด้วย 10 หลักสูตรวิชา ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วันที่

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

1.

การสร้าง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT

18-22 มีนาคม 62

 

2.

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

25-29 มีนาคม 62

 

3.

การใช้งานโปรแกรม Office ด้วย Google Drive (Google Docs) 1 เมษายน 62
4. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 22-26 เมษายน 62
5. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowToon 22-24 พฤษภาคม 62
6. การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress 27-29 พฤษภาคม 62
7. การสร้างแบบสำรวจอัจฉริยะ ด้วย Google Form 30 พฤษภาคม 62
8. Microsoft PowerPoint 2016 11-13 มิถุนายน 62
9. Functional & Data Analytics Using Microsoft Excel 24-25  มิถุนายน 62
10. การเขียนโปรแกรมด้วย Excel VBA 26-28 มิถุนายน 62          รายละเอียด
        ตารางการฝึกอบรม
        ใบสมัคร


กำหนดส่งรายชื่อ :ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
    2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
    3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
    4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้

 


                       โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2561 :2560 :2559 :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550