ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560


 
      กระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน จำนวน 10 หลักสูตรวิชา


มีรายละเอียดดังนี้

         รายละเอียดโครงการ
         ตารางกำหนดการฝึกอบรม
         ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

           1. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
           2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ
ปวช. ขึ้นไป
           3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกาหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
           4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้


กำหนดการรับสมัคร

     
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560


การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก


           1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้อง ทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร
           2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรวิชา
           3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
           4. มีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
           5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ


ประกาศรายชื่อ
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
2. เรียนรู้การใช้งาน Windows 10
3. Microsoft Word 2010
4. Microsoft Excel 2010
5. เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
6. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
7. การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ การออกแบบสื่อสมัยใหม่
8. Digital Marketing เคล็ดลับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
9. Microsoft Office 2010
10. Microsoft PowerPoint 2010                        โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2560 :2559 :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550