ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2560

 

 

 

 

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560


 
      กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ของกระทรวงการคลัง ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำ
ทุกปี

มีรายละเอียดดังนี้

         รายละเอียดโครงการ
         ตารางกำหนดการฝึกอบรม
         ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

           1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
           2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
           3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกาหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
           4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ


กำหนดการรับสมัคร

     
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก


           1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้อง ทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร
           2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรวิชา
           3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
           4. มีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
           5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ


  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม     

 

1. การออกแบบกราฟิกสำหรับพรีเซนเตชั่น ด้วยPhotoshop
2. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
3. การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และการออกแบบสื่อสมัยใหม่
 

                        โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2560 :2559 :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550