แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่               
1. จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10,420,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
2. จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 1,000,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
3. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในกระทรวงการคลัง 9,096,016.50 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
4. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 10,000,000.00 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
5. โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน 7,425,000.00 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
6. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง 16,145,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
7. โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ 2 13,471,200.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
8. โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 31,950,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42,000,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
10. โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3,500,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
11. จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11,825,000.00 09/2560 21/09/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
12. การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6,580,940.40 09/2560 21/09/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ

 

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2560

  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่  
  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี 2,000,000.00 09/2560 22/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ
  จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 871,000.00 09/2560 29/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 1,298,000.00 09/2560 22/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและอำนวยความสะดวกประชาชน 1,174,333.00 10/2560 22/09/2560 ดูรายละเอียดประกาศ