แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2562
 ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณโครงการ (บาท)คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ 
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 13,600,000.00 10/2561 12/10/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  โครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 139,100,000.00 09/2561 31/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) 2,484,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 1,000,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 400,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ไม่รวมอะไหล่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 150,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ 270,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและหมัด 66,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 6,580,500.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  น้ำดื่ม สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 182,160.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 12,600,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) 2,200,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง 12,400,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง 8,012,160.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ 840,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) 153,664,000.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3,000,000.00 10/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง 32,519,300.00 10/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 500,000.00 10/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง 80,262,800.00 10/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบ GFMIS 74,948,364.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
  การจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง 133,040,376.00 08/2561 09/08/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ

 

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2561

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ 
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 822,345,794.39 07/2561 03/07/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 823,000,000.00 06/2561 10/05/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 104,325,000.00 02/2561 09/02/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS 5,330,000.00 02/2561 18/01/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 3,000,000.00 01/2561 21/12/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10,420,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 1,000,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในกระทรวงการคลัง 9,096,016.50 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 10,000,000.00 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน 7,425,000.00 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง 16,145,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ 2 13,471,200.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 31,950,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42,000,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3,500,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11,825,000.00 09/2560 21/09/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6,580,940.40 09/2560 21/09/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ

 

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2560

 ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ประเภทประกาศ 
  จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 1,656,567.00 12/2560 21/12/2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ
  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี 2,000,000.00 09/2560 22/09/2560 ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ
  จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 871,000.00 09/2560 29/09/2560 ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 1,298,000.00 09/2560 22/09/2560 ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและอำนวยความสะดวกประชาชน 1,174,333.00 10/2560 22/09/2560 ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ