ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ และให้ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งได้กำหนด ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบแนวนโยบายดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง" ขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 74/2544 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 และได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังใสสะอาด (พ.ศ. 2545 - 2548)

        ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ประกอบกับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งผลโดยตรงให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐต้องเร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดให้ส่วนราชการ ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ราชการใสสะอาด ให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ราชการใสสะอาด โดยใช้ชื่อว่า "แผนกลยุทธ์ปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติอันเป็นการสร้างราชการ ใสสะอาดขึ้นในหน่วยงาน

Copyright ©2008 Developed by Information and Communication Technology Center Ministry of Finance.,Thailand.