ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจฯ

banner_executive_head.png

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
Top Executives in Ministry of Finance


ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ /หน่วยงานอิสระ / หน่วยงานในกำกับ 

         

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
ผู้จัดการ ธกส.

นายฉัตรชัย ศิริไล
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย

         

นายมงคล ลีลาธรรม 
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคาร SME bank

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี
รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
กรรมการและผู้จัดการ
บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์
สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล

       

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล
ผู้อำนวยการองค์การสุรา
(กรมสรรพสามิต) 

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
ผู้อำนวยการยาสูบ 

นายธีระพันธ์   นิตย์วิบูลย์
ผู้อำนวยการ
โรงงานไพ่ หน่วยงานอิสระ
 
นายวิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท)
นายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายสุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการ (คปภ.)
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย


หน่วยงานในกำกับ
 
นายสาทร โตโพธิ์ไทย
ผู้อำนวยการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
นางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง(สวค)
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
     
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ)
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์  
ผู้อำนวยการ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติ