ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจฯ

banner_executive_head.png

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
Top Executives in Ministry of Finance


ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ /หน่วยงานอิสระ / หน่วยงานในกำกับ 

         

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายลักษณ์ วจนานวัช
ผู้จัดการ ธกส.

นายฉัตรชัย ศิริไล
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย

         

นายมงคล ลีลาธรรม 
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคาร SME bank

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
นายนิธิศ มนุญพร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
กรรมการและผู้จัดการ
บรรษัทตลาดรอง
สินเขื่อที่อยู่อาศัย

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์
สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล

       

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล
ผู้อำนวยการองค์การสุรา
(กรมสรรพสามิต) 

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
ผู้อำนวยการยาสูบ 

นายธีระพันธ์   นิตย์วิบูลย์
ผู้อำนวยการ
โรงงานไพ่ หน่วยงานอิสระ
 
นายวิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท)
นายอัชพร จารุจินดา
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการ (คปภ.)
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย


หน่วยงานในกำกับ
 
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ผู้อำนวยการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
นางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง(สวค)
นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
     
นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์
ผู้จัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ)
  นายเนวิน สินสิริ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
นายสมพร จิตเป็นธม
เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติ