ข้าราชการประจำ

banner_executive_head.png

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
Top Executives in Ministry of Finance

banner_palad_office_head.png
 
   
 

  

  

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

       
นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

       
นายจิระ พันธ์คีรี
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 
อธิบดี / ผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
       
 

 
  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 
 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
         
 

 

 

นายประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

 

 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
       
 

 
 

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
 
"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. "ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *