ข้าราชการประจำ

banner_executive_head.png

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
Top Executives in Ministry of Finance

banner_palad_office_head.png
 
   
 

  

นายยุทธนา หยิมการุณ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

       
นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

       
นายจิระ พันธ์คีรี
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 
อธิบดี / ผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
       
 

 
  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 
 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
         
 

 

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

 

 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
       
 

 
 

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
 
"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. "ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *